Obchoné podmienky

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby "Prístupu do siete Internet" prostredníctvom bezdrôtového a káblového pripojenia (ďalej len "Podmienky")

 

1. Úvodné ustanovenia a definície niektorých pojmov

1.1.

Ján Galbáč

XXXXX.SK (ďalej len „XXXXX.SK“) je oprávneným poskytovateľom verejnej telekomunikačnej služby

prístupu do siete Internet a ďalších služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet vrátane služieb VoIP na základe

všeobecného povolenia

Telek

omunikačného úradu Slovenskej republiky

(ďalej len „

TÚSR“).

1.2.

Podmienky spolu so všetkými ostatnými Zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi XXXXX.SK a

Klientom, ktorý je založený uzavretím príslušnej zmluvy o pripojení medzi XXXXX.SK

a Klientom.

1.3.

Pre účely Zmluvy sa vytvárajú nasledovné definície:

1.3.1.

"Zmluva"

je zmluva o pripojení, ktorá sa uzatvára medzi XXXXX.SK a Klientom, ktorá pozostáva zo všetkých takých

Zmluvných dokumentov, ktoré sú označené totožným číslom zmluvy aleb

o z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria

jeden zmluvný celok.

1.3.2.

"Podmienky"

sú tieto "Všeobecné podmienky k zmluve o pripojení".

1.3.3.

"Formulár"

je tlačivo označené ako "Formulár zmluvy o pripojení".

1.3.4.

"Zmluvné dokumenty"

sú Podmien

ky a Formulár ako aj všetky písomné dohody a dodatky, ktorými sa mení alebo

dopĺňa Zmluva.

1.3.5.

"Systém"

je súhrn fyzicky a logicky prepojených zariadení prevádzkovaných XXXXX.SK a používaných na prenos dát.

Súčasťou Systému sú Zariadenia.

1.3.6.

"Sieť I

nternet"

je medzinárodná verejná telekomunikačná sieť na prenos dát.

1.3.7.

"Pripojením"

sa pre účely Zmluvy rozumie také pripojenie koncového zariadenia Klienta k Sieti Internet, kedy Klient má

pri absencii všetkých rušivých faktorov možnosť prístupu do Siete Internet.

1.3.8.

"Službou"

sa rozumie verejná telekomunikačná služba prenosu dát pro

stredníctvom Siete Internet, ktorá pozostáva z

jednotlivých zložiek, ktorých predmet, obsah, úroveň a názov je vymedzený v platnej Tarife podľa typu zvoleného programu

služieb.

1.3.9.

"Dôverné informácie"

znamenajú všetky informácie, o ktorých sa zmluvné s

trany dozvedia v rámci ich zmluvného

vzťahu založeného Zmluvou a ktoré sú označené ako dôverné, alebo sú na základe iných okolností rozpoznateľné ako

obchodné alebo podnikateľské tajomstvo druhej zmluvnej strany.

1.3.10."Odplata za poskytovanie Služby"

je

odplata za plnenie záväzkov XXXXX.SK podľa Zmluvy, ktorá je vymedzená v

článku 9 Podmienok v spojení s príslušnými ustanoveniami platnej Tarify.

1.3.11."Tarifa"

je sadzobník jednotlivých zložiek odplaty za poskytovanie Služby zo strany XXXXX.SK, ktorý je v

yhlasovaný

XXXXX.SK, a ktorý okrem sadzieb jednotlivých zložiek odplaty upravuje aj zľavy a príplatky a podmienky ich uplatňovania.

1.3.12."Obdobie"

je časové obdobie vymedzené vo Formulári, za ktoré sa opakovane fakturujú jednotlivé platby Odplaty za

posk

ytovanie Služby. Ak je obdobím mesiac, myslí sa tým každý mesiac začínajúci vždy prvým dňom daného kalendárneho

mesiaca (jednotlivé mesiace od januára až po december). Ak je obdobím štvrťrok, myslia sa tým každé 3 mesiace začínajúce

vždy prvým dňom daného

kalendárneho štvrťroku (1. štvrťrok

-

január až marec, 2. štvrťrok

apríl až jún, 3. štvrťrok júl až

september, 4. štvrťrok október až december). Ak je obdobím polrok, myslí sa tým každých 6 mesiacov začínajúcich prvým dňom

daného kalendárneho polroku (1.

polrok

január až jún, 2. polrok

júl až december). Ak je obdobím rok, myslí sa tým každých

12 mesiacov začínajúcich vždy prvým dňom daného kalendárneho roku (celý príslušný kalendárny rok od 1.1. do 31.12.).

1.3.13."Porucha"

je stav, kedy Klient nemôže

využívať Službu a ktorý je zároveň zavinený chybou Systému.

1.4.

Všetky pojmy definované v tomto článku Podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých Zmluvných

dokumentoch, ak nie je výslovne ustanovené inak.

2. Podmienky na uzavretie Zmluvy a vymedzenie územia poskytovania Služieb

2.1.

Spoločnosť XXXXX.SK uzatvorí zmluvu o pripojení s každým, kto prejaví záujem o poskytovanie služby prenosu dát.

 

2.2.

Podmienkou na uzavretie Zmluvy je, že záujemca požiada o jej

uzavretie a predloží doklady, ktoré preukazujú totožnosť

záujemcu, jeho fakturačnú adresu a ďalšie doklady a podmienky požadované XXXXX.SK. Podrobná informácia o

požadovaných dokladoch a ďalších podmienkach je k dispozícii na internetovej stránke

www.xxxxx.sk

2.3.

XXXXX.SK poskytuje Službu na území Banskobystrického kraja. S ohľadom na charakter Siete XXXXX.SK, môže však pri

využití Služieb Klient komunikovať aj s tými účastníkmi Siete Internet, ktorí do tejto siete vstupujú mimo územia SR.

3. Predmet Zmluvy

3.1.

Predmetom Zmluvy sú:

3.1.1.

Záväzok XXXXX.SK Pripojiť počítač Klienta na Sieť XXXXX.SK prostredníctvom ethernetového kábla

prostredníctvom

sieťovej karty v klientovom počítači a poskytovať Klientovi počas trvania Zmluvy Službu a plniť všetky ďalšie povinno

sti tak, ako

sú výslovne uvedené v

Zmluve.

3.1.2.

Záväzok Klienta platiť XXXXX.SK za plnenie jeho záväzkov podľa Zmluvy odplatu vymedzenú v článku 9 Podmienok a

podľa platnej Tarify a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v Zmluve alebo ako

zo Zmluvy vyplývajú.

4. Práva a povinnosti XXXXX.SK

4.1.

XXXXX.SK má právo

4.1.1.

na úhradu za poskytnutú verejnú službu,

4.1.2.

na náhradu škody spôsobenej na verejnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení,

4.1.3.

odmietnuť uzavretie zmluvy o

poskytovaní verejných služieb, ak

poskytovanie verejnej služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné okrem

poskytovania univerzálnej služby podľa osobitého predpisu alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane

vysokých nákladov,

záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu preto, že je dlžníkom podniku alebo iného podniku alebo

niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu,

záujemca nesúhlasí s podmienkami

zmluvy o poskytovaní verejných služieb,

4.1.4.

dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu

jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej

zneužívanie,

nezaplatenia splatnej sumy za verejnú službu v lehote upravenej v zmluve o poskytovaní verejných služieb, a to až do jej

zaplatenia alebo do zániku zmluvy o poskytovaní verejných služieb; dočasne prerušiť poskytovanie verejnej služby

možno iba po predchádz

ajúcom náležitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie, alebo

podstatného porušenia iných podmienok zo strany účastníka; dočasne prerušiť poskytovanie verejnej služby možno iba po

predchádzajúcom náležitom upozornení,

4.1.5.

požadov

ať od účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní verejných služieb

predloženie preukazu totožnosti, vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými

prostriedkami na účely ov

erenia poskytnutých údajov účastníka podľa bodu 4.2.2. týchto podmienok.

4.2.

XXXXX.SK je povinný

4.2.1.

uzavrieť zmluvu o poskytovaní verejných služieb s každým záujemcom o poskytovanie verejnej služby, ak nie je dôvod na

jej odmietnutie podľa bodu 4.1.3.

týchto podmienok,

4.2.2

pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní verejných služieb získavať a overovať údaje účastníka vrátane účastníka

používajúceho predplatené služby podniku a viesť evidenciu týchto údajov v

nasledovnom rozsahu:

meno, priezvisko,

titul,

adresa trvalého pobytu,

číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby,

štátnu príslušnosť.

4.2.3.

písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden

mesiac vopred pods

tatnú zmenu podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných

služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k

podstatnej zmene podmienok a kde sa

s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť

 

 

4.3.

XXXXX.SK je povinný po dohode s

klientom so zdravotným postihnutím bez poplatku poskytnúť informácie o kontrole

nákladov formou elektronickej pošty.

5. Odstraňovanie Porúch

5.1.

V prípade, že nastane Porucha

, za ktorej vznik je zodpovedná XXXXX.SK podľa článku 7 Podmienok, je XXXXX.SK

povinný odstrániť takúto Poruchu v najkratšom možnom čase na základe oznámenia Klienta o Poruche. Táto povinnosť platí

však len vtedy, ak odstránenie Poruchy spočíva výlučne na

technických a personálnych kapacitách XXXXX.SK s tým, že

v

ostatných prípadoch sa určí primeraná lehota podľa povahy daného prípadu.

5.2.

V prípade, že za vznik Porúch je zodpovedný XXXXX.SK uskutočňuje sa odstránenie Porúch v zmysle bodu 5.1.

Podmienok be

zodplatne a na náklady XXXXX.SK. Odstraňovanie Porúch, za vznik ktorých nie je XXXXX.SK zodpovedný, je

XXXXX.SK oprávnený uskutočňovať na základe žiadosti Klienta a za odplatu a na náklady Klienta.

5.3.

Všetky informácie o stave Systému a prípadných zmenác

h sú poskytované telefonicky.

6. Práva a povinnosti Klienta

6.1.

Klient má právo na

6.1.1.

uzavretie zmluvy s podnikom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa odseku 4.1.3.,

6.1.2.

poskytnutie verejnej služby v rozsahu dohodnutom v zmluve a za cenu p

odľa tarify,

6.1.3.

bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil,

6.1.4.

zasielanie vyúčtovania, ktoré obsahuje podrobné údaje o počte prenesených dát, ak o to účastník požiada, a ak si to

príslušná služba vyžaduje,

6.1.5.

vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade jeho zavinenia XXXXX.SK v

súlade so

všeobecnými podmienkami; toto právo musí uplatniť v XXXXX.SK najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania

služby,

6.1.6.

poskytovanie prístupu

k informačným službám XXXXX.SK.

6.2.

Klient je povinný

6.2.1.

umožniť plnenie všetkých povinností XXXXX.SK počas celej doby trvania Zmluvy, vrátane poskytnutia súčinnosti

požadovanej zo strany XXXXX.SK.

6.2.2.

využívať Služby len spôsobom, ktorý je v

súlade so zákonom č. č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách,

Zmluvou a písomnými návodmi a pokynmi XXXXX.SK.

6.2.3.

Klient sa zaväzuje platiť všetky peňažné záväzky včas a v dohodnutej výške v súlade s podmi

enkami Zmluvy.

6.2.4.

Klient sa zaväzuje nezneužiť žiadnu zo Služieb na:

6.2.4.1.

podporu, vytvorenie priestoru alebo na zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity vrátane, avšak

bez obmedzenia sa na prenos obscénnej alebo urážlivej kom

unikácie alebo uverejňovanie takýchto materiálov na Sieti Internet,

rozširovanie počítačových vírusov, neoprávnený zásah do materiálov podliehajúcich autorskému právu alebo do vlastníckych

materiálov, alebo publikovanie ohováračských materiálov;

6.2.4.2.

n

arušenie bezpečnosti systému alebo siete pokusom o získanie neoprávneného prístupu k dátam, systémom alebo

sieťam, alebo ich použitím, vrátane akéhokoľvek pokusu o preskúšanie, preverenie alebo otestovanie zraniteľnosti systému

alebo siete, alebo o porušen

ie bezpečnostných opatrení alebo opatrení na kontrolu prístupových práv bez výslovného povolenia

vlastníka systému alebo siete;

6.2.4.3.

svojvoľnými pokusmi o preťaženie systému a inými zlovoľnými krokmi;

6.2.4.4.

posielanie nevyžiadanej elektronickej pošt

y ("spamming"), zverejňovanie spamu na komunikačných adresách

newsgroups, porušujúc tak pravidlá takejto komunikačnej skupiny newsgroup,

6.2.4.5.

súčasné pripojenie viacerých užívateľov respektíve počítačov zapojených do lokálnej siete alebo svojvoľne si

p

redlžovať kábel a ťahať na iné miesto či lokalitu, ako mu bolo pripojenie zriadené, pokiaľ to nemá vo formulári k danej zmluv

e

pri výbere služba definované inak. Inak sa klient zodpovedá XXXXX.SK za škodu, ktorá jej v

dôsledku takéhoto konania vznikne

a XX

XXX.SK má právo s

okamžitou platnosťou rozviazať zmluvný pomer.

6.2.5.

Klient je povinný dbať na to, aby na zariadeniach XXXXX.SK nevznikla žiadna škoda, a to ani v dôsledku náhodnej

udalosti. Klient týmto preberá zodpovednosť za vznik akejkoľvek, t.j. aj

náhodnej škody na zariadeniach XXXXX.SK, ktoré

 

budú

umiestnené v priestoroch Klienta, a to od okamihu ich umiestnenia v jeho priestoroch až do ich odvozu XXXXX.SK z

týchto priestorov a je povinný túto škodu XXXXX.SK nahradiť, vrátane ušlého zisku.

6.2.6.

Klient je povinný zálohovať všetky údaje vo svojich informačných systémoch vždy pred prípadne počas výkonu Servisu

alebo akýchkoľvek zásahov XXXXX.SK do jeho zariadení uskutočnených na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak pre

nedodržanie tejto povin

nosti vznikne Klientovi akákoľvek škoda v dôsledku činnosti XXXXX.SK, nie je XXXXX.SK za takúto

škodu zodpovedný a nie je teda povinný takúto škodu Klientovi ani len čiastočne uhradiť.

7. Zodpovednosť za škodu

7.1.

XXXXX.SK

je zodpovedný za akúkoľvek Po

ruchu bez ohľadu na jej trvanie, charakter a závažnosť len v prípadoch, keď

Porucha bola spôsobená zavineným porušením povinností XXXXX.SK

zo Zmluvy v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z týchto

Podmienok.

7.2.

Zodpovednosť XXXXX.SK za škody spôsobené v

dôsl

edku neposkytnutia, čiastočného poskytnutia alebo vadného

poskytnutia Služby je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo vadne

poskytnutú Službu, resp. pomerne znížiť cenu za Službu za obdobie neposkytn

utia, čiastočného alebo vadného poskytnutia

Služby. Pri prerušení poskytovania Služby trvajúcom nepretržite dlhšie ako 12 hodín od nahlásenia Poruchy klientom, pokiaľ

XXXXX.SK za toto prerušenie zodpovedá, znižuje sa výška Odplaty za poskytovanie Služby sp

ôsobom upraveným v Tarife, a to

na základe písomného oznámenia Klienta, ktorým si uplatňuje právo na zníženie výšky Odplaty. Toto právo musí Klient uplatniť

u XXXXX.SK najneskôr do 1 mesiaca od posledného dňa príslušného Obdobia, inak toto právo zaniká.

7.

3.

XXXXX.SK nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Klientovi a súvisia s obsahom a bezpečnosťou prepravovaných správ.

7.4.

XXXXX.SK je povinný v prípade vzniku škody, za ktorú zodpovedá, nahradiť Klientovi škodu v rozsahu určenom v tejto

časti Podmienok.

7.5.

Klient nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností XXXXX.SK bolo spôsobené konaním Klienta alebo

nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol povinný. Klient nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením

jeho povinnosti ustanove

nej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej

rozsahu.

7.6.

XXXXX.SK nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prezradením Klientových prístupových údajov, ktoré sú mu

definované a ktorých utajenie je povinný zabezpečiť.

7.7.

XXXXX.SK je podľa vlastného výberu oprávnený nahradiť Klientovi škodu, za ktorú zodpovedá buď

v peniazoch alebo

uvedením do pôvodného stavu, ak je to možné.

8. Niektoré oprávnenia XXXXX.SK

8.1.

XXXXX.SK je oprávnený dočasne pozastaviť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie

Zmluvy v potrebnom rozsahu z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu, prípadov vyššej moci, rozhodnutia

príslušného orgánu,

pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, alebo v snahe vyhnúť sa chybám v Systéme.

8.2.

XXXXX.SK je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby podľa Zmluvy bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek

porušenie Zmluvy, ak Klient nezaplatí splatnú odpl

atu alebo jej časť podľa Zmluvy ani do 15 dní odo dňa doručenia upomienky

zo strany XXXXX.SK, a to až do času úplného uspokojenia celej pohľadávky XXXXX.SK zodpovedajúceho takémuto záväzku

Klienta, vrátane jej príslušenstva alebo do zániku Zmluvy.

8.3.

XXX

XX.SK je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby podľa Zmluvy z

dôvodu zneužívania Služby, pričom za

zneužívanie Služby sa najmä považuje každý prípad, keď Klient poruší svoj záväzok podľa bodov 6.2.4. Podmienok.

8.4.

XXXXX.SK patrí Odplata podľa Zmluvy v

celom rozsahu aj v prípade, že XXXXX.SK preruší poskytovanie Služieb podľa

bodov 8.1. až 8.3. Podmienok, a to po celý čas, kedy bude poskytovanie Služieb podľa bodov 8.1. až 8.3. Podmienok prerušené

s výnimkou prerušenia poskytovania Služby pre výkon prác

potrebných pre prevádzku alebo v snahe vyhnúť sa chybám v

Systéme.

8.5.

XXXXX.SK je oprávnený požadovať od Klienta zloženie zálohy podľa platnej Tarify. XXXXX.SK je pritom oprávnený a Klient

s

tým súhlasí, že záloha môže byť zo strany XXXXX.SK kedykoľvek

započítaná s akýmikoľvek ďalšími pohľadávkami

XXXXX.SK voči Klientovi.

8.6.

XXXXX.SK

je tiež oprávnený zaviesť dodatočné spôsoby ochrany siete, pokiaľ je to potrebné z dôvodu ochrany Klienta

alebo Systému a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočn

é náklady zo strany Klienta.

8.7.

XXXXX.SK

je oprávnený uskutočniť akékoľvek softvérové alebo hardvérové zmeny v Systéme, ak takéto zmeny nemajú za

následok podstatné zníženie kvality poskytovaných služieb.

 

8.8.

XXXXX.SK je oprávnený zverejniť Klienta v d

atabáze neplatičov s uvedením jeho mena, bydliska a dlžnej čiastky v prípade,

ak Klient nezaplatí dlžnú čiastku ani do 30 dňa od dátumu splatnosti príslušnej faktúry.

8.9.

XXXXX.SK

má právo so súhlasom Klienta zhromažďovať, evidovať a akokoľvek spracováva

ť jeho osobné údaje, ktoré

tento poskytol XXXXX.SK v súvislosti so Zmluvou. Klient podpisom Zmluvy na Formulári udeľuje XXXXX.SK

súhlas s takýmto

nakladaním s

jeho osobnými údajmi pre vnútorné účely XXXXX.SK. XXXXX.SK sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnu

Klientom použije v

súlade s

ustanoveniami §56 a § 57 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a

v

súlade so

zákonom č. 122/2013 Z.z. o

ochrane osobných údajov. XXXXX.SK spracúva osobné údaje v

rozsahu:

meno, priezvisko,

titul,

adresa trval

ého pobytu,

číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby,

štátnu príslušnosť,

na základe zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a

spracúva ich počas platnosti Zmluvy s

Klientom.

9. Odplata za poskytovanie Služby

a platobné podmienky

9.1.

Klient je povinný platiť Odplatu za poskytovanie Služby v pravidelných opakovaných platbách za každé Obdobie vopred na

základe uzatvorenej zmluvy. Klient je povinný pri každej platbe uviesť aj variabilný symbol, ktorý je uvedený n

a príslušnej

faktúre.

9.2.

XXXXX.SK vzniká nárok na zaplatenie Odplaty za poskytovanie Služby vždy v prvý deň Obdobia bezprostredne

predchádzajúceho Obdobiu, za ktoré sa príslušná platba Odplaty platí. Týmto dňom vzniká XXXXX.SK právo vystaviť faktúru za

z

aplatenie danej platby Odplaty za poskytovanie Služby. Ak nie je uvedené inak, každá faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej

vystavenia.

9.3.

V prípade, ak Klient neobdrží faktúru XXXXX.SK ani do 15. dňa od začiatku príslušného Obdobia, je povinný túto

sk

utočnosť ihneď oznámiť XXXXX.SK.

9.4.

Ak je vo Formulári uvedená minimálna doba trvania Zmluvy, tak potom je poskytnutie zľavy zo základnej výšky každej

platby Odplaty za poskytovanie Služby podmienené tým, že Zmluva bude trvať aspoň po dobu uvedenú vo For

mulári. Klient

získava poskytnutú zľavu zo základnej výšky všetkých platieb Odplaty za poskytovanie Služby až uplynutím tejto doby.

9.5.

Aj keď je poskytnutie zľavy zo základnej výšky jednotlivých platieb Odplaty za poskytovanie Služby podmienené v zmysle

bodu 9.4. Podmienok, Klient uhrádza jednotlivé platby Odplaty za poskytovanie Služby v základnej výške zníženej o sumu

poskytnutej zľavy

spolu so sumou DPH pripadajúcou na takto znížené sumy jednotlivých platieb Odplaty za poskytovanie

Služby.

9.6.

Ak Zmluva nebude trvať po dobu, ktorou je podmienené poskytnutie zľavy, tak Klient stráca poskytnutú zľavu, ak mu

XXXXX.SK do jedného roka po zá

niku Zmluvy oznámi stratu poskytnutej zľavy, v dôsledku čoho, je Klient povinný doplatiť

XXXXX.SK spätne od uzavretia Zmluvy súčet súm zliav, o ktoré boli znížené všetky platby Odplaty za poskytovanie Služby

spolu so sumou DPH pripadajúcou na túto doplácan

ú časť Odplaty za poskytovanie Služby, a to jednorazovo na základe faktúry

vystavenej XXXXX.SK.

9.7.

Ak sa v niektorom Období počas trvania Zmluvy vyskytnú Poruchy, s výnimkou Porúch za ktoré XXXXX.SK zodpovedá

podľa čl. 7. Podmienok, má XXXXX.SK za dotknu

té Obdobie nárok na celú sumu platby Odplaty za poskytovanie Služby v

základnej výške pripadajúcej na dotknuté Obdobie.

9.8.

V prípade omeškania Klienta s platením akéhokoľvek peňažného záväzku môže XXXXX.SK faktúrovať Klientovi zákonný

úrok z omeškania podľa § 517 Občianskeho zákonníka.

9.9.

V

prípade pripojenia Klienta v

priebehu jedného z

uvedených období v

bode 1.3.12. mu bu

de vypočítaná k

úhrade alikvotná

časť odplaty za poskytnuté služby od dátumu pripojenia k

službe do začiatku nového obdobia podľa bodu 1.3.12.

10. Reklamačný poriadok

10.1.

Klient je oprávnený reklamovať správnosť XXXXX.SK

fakturovanej sumy Odplaty za p

oskytovanie Služby a kvality

poskytnutej Služby písomne v lehote do 30 dní odo dňa kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie, inak toto právo

zaniká.

10.2.

Reklamácia sa uplatňuje v XXXXX.SK, ktorý službu poskytol. Ak bola reklamácia podaná úra

du, úrad takú reklamáciu

bezodkladne postúpi podniku, proti ktorému sa reklamácia podáva. Reklamáciu je účastník povinný doručiť písomne

poskytovateľovi XXXXX.SK v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie alebo

z

istenia závady poskytnutej verejnej služby alebo zariadenia. XXXXX.SK je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok

prešetrenia jeho reklamácie v lehote 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých

 

prípadoch môže XXX

XX.SK túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; XXXXX.SK je povinný o predĺžení písomne informovať

Klienta pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak XXXXX.SK odošle svoje

oznámenie Klientovi najneskôr v posledn

ý deň lehoty.

10.3.

Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté verejné služby. Ak

cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov,

je

XXXXX.SK p

ovinný umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej cenu za priemerný mesačný rozsah

využívania služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a

to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného

zariadenia alebo umožniť účastníkovi z

aplatenie časti ceny presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najviac

troch mesačných splátkach.

Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania

služby za celé obdobie

využívania služby.

10.4.

Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v

neprospech účastníka,

ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník alebo

koncový

užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť

mesiacov. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah

využívan

ia služby za celé obdobie využívania služby.

10.5.

Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a účastník nesplnil podmienku na odklad platby podľa odseku

10.3., XXXXX.SK

má právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady.

10.6

.

Ak klient nesúhlasí výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia má právo na mimosúdne riešenie sporu

s

XXXXX.sk podľa § 75 zákona č. 351/2011 Z.z. o

elektronických komunikáciách.

11. Mlčanlivosť

11.1.

V súvislosti s dôvernými informáciami sprí

stupnenými druhej strane, každá zmluvná strana bude:

11.1.1.

počas trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a

pokiaľ

to nie je pre účely Zmluvy

nebude takéto informácie reprodukovať ani posk

ytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom

využívať,

11.1.2.

sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

11.2.

Všetky ďalej siahajúce zákonné povinnosti mlčanlivosti zostanú nedotknuté

.

12. Požiadavka písomnej formy

12.1.

Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu Zmluvy vyžadujú pre svoju platnosť písomnú formu.

12.2.

Faxová korešpondencia sa považuje za písomný dokument, ak obsahuje podpisy osôb oprávnených konať za konajúcu

zmluvnú stranu.

13. Komplexná Zmluva

13.1.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú všetky Zmluvné dokumenty.

13.2.

Zmluva predstavuje jediný a úplný d

ohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom ako také nahrádza všetky

prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

14. Trvanie a zánik Zmluvy

14.1.

Zmluva sa uzatvára na dobu uvedenú vo Formulári.

14.2.

Účastník môže vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo

bez udania dôvodu.

14.3.

Podnik môže vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb

, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú službu v

dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby okrem

univerzálnej služby. Ak podnik vypovie zmluvu o poskytovaní verejných služieb z dôvodu mo

dernizácie verejných služieb, s

ktorou je spojené ukončenie poskytovania verejnej služby podľa uzavretej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, je povinný s

výpoveďou doručiť účastníkovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej verejnej slu

žby s jej zvýhodneným

zriadením.

 

14.4.

Výpovedná lehota je 1 mesiac a

je rovnaká pre obe zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom nasledujúceho

fakturačného obdobia po doručení výpovede zmluvnej strane, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak

14.5.

XXXXX.SK

je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak účastník:

14.5.1.

opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z

nedbanlivosti,

14.5.2.

nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,

14.5.3.

pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, 20) alebo používa také zariadenie v

rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu podniku zariadenie neodpojí,

14.5.4.

opakovane používa verejnú službu spôsobom,

ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania,

14.5.5.

opakovane porušuje podmienky zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

14.6.

XXXXX.SK sa zaväzuje, že ak dôjde k

ukončeniu jeho činnosti v

oblasti v

ktorej klient odoberá od XXXXX.SK

telekomunikačné

služby, dá klientovi túto skutočnosť vedieť písomne 3 mesiace dopredu.

14.7.

Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak

14.7.1.

neakceptuje podstatné zmeny podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia

dotknutej podstatnej

zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená; ak podnik neoznámil podstatnú zmenu podmienok, účastník má právo

odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch

mesi

acov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny podmienok, účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia,

ak zmena podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo

rozhodnutím orgánu verejnej správy a

lebo orgánu Európskej únie,

14.7.2.

podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo ju

neposkytuje v stanovenej kvalite, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca

odo dňa doručeni

a oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie účastníka, ak porušenie povinností podniku stále pretrváva,

14.7.3.

podnik neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní

verejných služieb do jedného mesiac

a odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie.

15. Zmena Zmluvy

15.1.

K zmene v osobe Klienta môže dôjsť len na základe písomného dodatku k Zmluve, podpísaného

a) Klientom postupujúcim všetky práva a záväzky zo Zmluvy,

b) novým Kl

ientom, na ktorého tieto práva a záväzky postupuje a

c) XXXXX.SK , ako poskytovateľom Služby.

15.2.

Podmienkou uzavretia dodatku k Zmluve, ktorým sa mení osoba Klienta je, že ku dňu prevodu všetkých práv a záväzkov

vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy sú voči

XXXXX.SK uhradené všetky splatné odplaty za poskytovanie Služby podľa tejto alebo

akejkoľvek ďalšej zmluvy uzavretej medzi Klientom a XXXXX.SK.

15.3.

Na uzavretie takéhoto dodatku k Zmluve nemá Klient právny nárok.

15.4.

Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva nie

čo iné, Zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien a dodatkov

odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.

15.5.

Písomná forma dodatku k Zmluve sa nevyžaduje v

prípade uzatvárania dodatkov upravujúcich zmenu Podmienok alebo

zmenu Tarify zo

strany XXXXX.SK podľa článku 16 Podmienok. V takomto prípade je dodatok k Zmluve s Klientom platne

uzavretý okamihom prvého využitia Služby počas účinnosti zmenených Podmienok, resp. Tarify, s ktorými bol Klient

oboznámený spôsobom vyplývajúcim z bodov 16.

2. a 16.3. Podmienok, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti

príslušnej zmeny.

16. Zmena Podmienok a Tarify

16.1.

XXXXX.SK

si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu Klienta tieto Podmienky a/alebo Tarifu za poskytovanie

Služby.

16.2.

Ak dôjde zo strany XXXXX.SK k zmene Tarify tak, že sa zvýši sadzba niektorej zo zložiek Odplaty za poskytovanie Služby

a/alebo sa začne uplatňovať príplatok k sadzbe niektorej zo zložiek Odplaty za poskytovanie Služby, je XXXXX.SK povinný

najneskôr 1 mesia

c pred dňom nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Podmienok a/alebo Tarify upovedomiť Klienta o takejto

zmene. Po doručení príslušného upovedomenia o zmene Podmienok a/alebo Tarify má Klient právo Zmluvu z tohto dôvodu

vypovedať, najneskôr však v

lehote

do 10 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Podmienok a/alebo Tarify.

Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Podmienok a/alebo Tarify.

 

16.3.

Ak dôjde zo strany XXXXX.SK k zmene Tarify tak,

že sa zníži sadzba niektorej zo zložiek Odplaty za poskytovanie Služby

a/alebo sa bude podľa nového znenia Tarify na niektorú zo zložiek Odplaty za poskytovanie Služby uplatňovať zľava, na

poskytnutie ktorej bude Klient spĺňať podmienky, neplatia ustanoven

ia bodu 16.2. Podmienok a XXXXX.SK je povinný o tejto

zmene upovedomiť Klienta tak, že vydá nové znenie Tarify a zároveň ho vhodným spôsobom uverejní pred dátumom

nadobudnutia účinnosti zmenenej Tarify. XXXXX.SK má právo účtovať Klientovi Odplatu za poskyt

ovanie Služby podľa takto

zmenenej platnej Tarify, a to počnúc dňom nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Tarify.

17. Doručovanie písomností

17.1.

Písomnosti, ktoré je XXXXX.SK alebo Klient povinný doručiť druhej strane na základe zákona č. 351/2011 Z.

z. o

elektronických komunikáciách, alebo Zmluvy sú obe zmluvné strany povinné doručovať osobne, prostredníctvom pošty na

adresu uvedenú vo Formulári, alebo na e

-

mailovú adresu uvedenú vo Formulári.

17.2.

Po uzavretí Zmluvy je Klient bezodkladne povinný pís

omne oznámiť XXXXX.SK každú zmenu v sídle alebo bydlisku

Klienta, jeho fakturačnej adresy, názvu alebo mena, právnej formy, DIČ, bankového spojenia, telefónneho čísla, príp. Ďalších

identifikačných údajov Klienta. Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene,

sa považuje za adresu určenú na doručovanie

adresa, ktorá bola XXXXX.SK oznámená ako posledná. V prípade dlhodobej neprítomnosti Klienta na adrese určenej na

doručovanie (viac ako 1 mesiac), je Klient povinný písomne XXXXX.SK

túto skutočnosť oznámiť a sp

lnomocniť tretiu osobu,

ktorej má byť doručované s účinkom doručenia pre Klienta.

17.3.

V prípade, že Klient splnomocní tretiu osobu na preberanie písomností, vyúčtovaní a upomienok, nastávajú účinky

doručenia Klientovi okamihom ich doručenia na určenú adr

esu splnomocnenej osoby. Každá zmena v súvislosti s

odvolaním

alebo zmenou plnej moci splnomocnenej osoby sa stáva voči XXXXX.SK účinnou ku dňu, kedy bolo XXXXX.SK doručené

oznámenie o takomto odvolaní alebo zmene.

17.4.

V prípade písomností a upomienok za

sielaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú vo Formulári ako doporučené

listové zásielky s doručenkou, sa na účely týchto Podmienok považujú tieto písomnosti za doručené Klientovi (resp.

Splnomocnenej osobe), ak:

prijímateľ odoprel prijatie zásielk

y alebo

zásielka nebola na pošte vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote alebo

nebolo možné Klienta, resp. splnomocnenú osobu na adrese uvedenej vo Formulári zistiť a doposlanie nie je možné.

17.5.

Za písomnosti riadne doručené Klientovi, resp. Splnomocnenej osobe sa považujú aj písomnosti doručené náhradnému

prijímateľovi v zmysle Poštového poriadku.

18. Záverečné ustanovenia

18.1.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou,

ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa

spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a

Občianskeho zákonníka.

18.2.

Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, že Klient je cudzincom. V prípade sporu je

daná miestna príslušn

osť súdu podľa miesta sídla spoločnosti XXXXX.SK .

18.3.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom uzavretia, pričom za uzavretú sa považuje okamihom podpisu oboma zmluvnými

stranami na Formulári.

18.4.

Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorých každá z

mluvná strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno

vyhotovenie obdrží obchodný zástupca XXXXX.SK, ktorý menom XXXXX.SK uzavrie s Klientom Zmluvu. V prípade uzavretia

zmluvy priamo zamestnancami XXXXX.SK sa vyhotovia 2 (dve) vyhotovenia.

18.5.

Klient podpiso

m na Formulári potvrdzuje, že si Podmienky pozorne prečítal, všetky jej ustanovenia sú mu jasné a

zrozumiteľné, týmto v celom rozsahu porozumel, na dôkaz čoho pripojil svoj podpis.

18.6.

Tieto Podmienky boli vydané spoločnosťou Ján Galbáč

-

XXXXX.SK vo Zvo

lene a nadobúdajú účinnosť od 1.9.2012.