Odstupenie od telekominikačnej zmlúvy

*Výpovedná lehota na základe Zmluvných podmienok je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Formulár na odstúpenie od zmluvy treba vytlačiť, vyplniť a poslať poštou na adresu Školská 245274, Zvolen 96001. Úhrada všetkých faktúr za poskytnuté služby je podmienkou zrušenia linky a ukončenia fakturácie po skončení výpovednej lehoty. Zapožičané zariadenia (anténu a wifi Router s napájacími adaptérmi) je potrebné po ukončení zmluvného vzťahu vrátiť. Ohľadom ich bezplatnej demontáže kontaktujte technika na tel. čísle 0903 526 407..

Ján Galbáč – xxxxx.sk
Školská 2452/74, 960 01 Zvolen
IČO: 43309658, IČ DPH: SK1020044487 Tel.: 0903 526 407 E-mail: xxxxx@xxxxx.sk, internet@xxxxx.sk

Vec: Výpoveď Zmluvy o poskytovaní prístupu k sieti internet

Týmto oznamujem/e, že dňom* ........................... odstupujem/e od zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

Účastník:
Ján Galbáč – xxxxx.sk
Školská 2452/74
960 01 Zvolen
IČO: 43309658
 


IČ DPH: SK1020044487
Priezvisko, meno /
 
Obchodné meno Ulica a číslo
 
Obec
 
PSČ
 
Rodné číslo / IČO
 
*Výpovedná lehota na základe Zmluvných podmienok je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

S pozdravom
______________________ Podpis žiadateľa
V ................................ dňa ......................................