Odstupenie od telekominikačnej zmlúvy

*Výpovedná lehota na základe Zmluvných podmienok je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Formulár na odstúpenie od zmluvy treba vytlačiť, vyplniť a poslať poštou na adresu Školská 245274, Zvolen 96001. Úhrada všetkých faktúr za poskytnuté služby je podmienkou zrušenia linky a ukončenia fakturácie po skončení výpovednej lehoty. Zapožičané zariadenia (anténu a wifi Router s napájacími adaptérmi) je potrebné po ukončení zmluvného vzťahu vrátiť. Ohľadom ich bezplatnej demontáže kontaktujte technika na tel. čísle 0903 526 407..