Informácie pre užívateľov

Informácie pre užívateľov sú zverejňované poskytovatelom Ján Galbáč xxxxx.sk na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj ako "Zákon") v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1. Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: Ján Galbáč xxxxx.sk , Právna forma: Živnostník. Sídlo:Školská 2452/74, Zvolen 960 01Daňové Identifikačné číslo (IČO): 43309658

 

2. Rozsah ponúkaných služieb

V rámci elektronických komunikačných služieb prostredníctvom pevnej siete poskytovaných Ján Galbáč xxxxx.sk tvoria základný rozsah nasledujúce služby:

- Internetové služby

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach Ján Galbáč xxxxx.sk pre poskytovanie elektronických komunikácií (ďalej aj ako "Všeobecné Podmienky"). Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je dostupné na http://xxxxx.sk/obchodne-podmienky/

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a o možnosti jej ukončenia sú uvedené v príslušných dodatkoch k zmluvám o poskytovaní elektronických komunikačných služieb, alebo v prípadoch bez viazanosti vo Všeobecných podmienkach.

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami alebo iných identifikátorov sú uvedené vTarifách príslušných služieb. Aktuálne znenia týchto dokumentov nájdete na http://xxxxx.sk/cennik/

5. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou je obsiahnutý v časti VI. Reklamačný poriadok Všeobecných podmienok, ktorých aktuálne znenie nájdete na www.xxxxx.sk.

6. Mechanizmy na urovnanie sporov

Informácie o práve účastníka predložiť spor po uskutočnení reklamačného konania Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb, nájdete vo Všeobecných podmienkach, ktorých aktuálne znenie nájdete na http://xxxxx.sk/obchodne-podmienky/

Ján Galbáč xxxxx.sk má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

7. Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované Ján Galbáč xxxxx.sk nájdete v Tarifách príslušných služieb a na stránke xxxxx.sk

8. Informácie o zmenách podmienok

Ján Galbáč xxxxx.sk bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach, ktorých aktuálne znenie nájdete http://xxxxx.sk/obchodne-podmienky/

V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok Ján Galbáč xxxxx.sk v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v príslušných Všeobecných podmienkach oznámi užívateľovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb bez sankcií, ak užívateľ tieto zmeny neakceptuje.

9. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných Ján Galbáč xxxxx.sk, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach alebo príslušnej Tarife pre poskytovanie služieb. Aktuálne znenia nájdete na :

http://xxxxx.sk/obchodne-podmienky/

10. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Ján Galbáč xxxxx.sk aktuálne neponúka produkty špecificky určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.

11. Informácie o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb Ján Galbáč xxxxx.sk sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v príslušnej Tarife pre poskytovanie služieb. O používanie Služby sa môže uchádzať každý záujemca. Aktuálne znenia nájdete na :

http://xxxxx.sk/obchodne-podmienky/

12. Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v príslušnej Tarife pre poskytovanie služieb a na webovej stránke. Aktuálne informácie a znenia týchto dokumentov nájdete na :

xxxxx.sk

Proklamovaná rýchlosť je zároveň aj maximálna rýchlosť sťahovania (download) a odosielania (upload) dát v rámci služieb prístupu k sieti internet. Pokiaľ nie je uvedené inak, bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% maximálnej rýchlosti a minimálna rýchlosť je vyjadrená ako 20% z maximálnej rýchlosti.

13. Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky

Ján Galbáč xxxxx.sk Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad pravidlá správneho využívania služieb (FUP), filtrovanie, blokovanie, agregácia) a tiež informácie o vplyve ich uplatnenia na využívanie služby koncovým používateľom, ak sa takéto pravidlá a opatrenia na sieti alebo službe uplatňujú sú uvedené najmä vo Všeobecných podmienkach a v Tarife služieb pre danú službu.

14. Informácie v súlade s prílohou č. 2 Všeobecného povolenia

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnej Tarife k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.

15. Informácie o službe televízie

v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 informuje, že prístup k programovým službám verejnosti získala od vysielateľa zriadeného zákonom bezplatne. Povinnosť platiť za služby televízie obsahujúci predmetné programové služby tým nie je dotknutá.

16. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Pravidelné mesačné poplatky za poskytovanie služieb sa uhrádzajú vopred do 15-teho dňa príslušného obdobia za zvolenú službu v súlade s platnou tarifou pričom 15. (pätnásty) deň je posledný dňom splatnosti. Dňom splatnosti mesačného poplatku sa rozumie deň pripísania úhrady na účet Ján Galbáč xxxxx.sk. Pri úhradách prostredníctvom bezhotovostného platobného styku je nutné vždy uvádzať správny variabilný symbol platby. Inak užívateľ berie na vedomie, že takéto platby bez správneho variabilného symbolu nebudú riadne zaúčtované a bude to považované za omeškanie užívateľa s úhradou ceny.

Ak užívateľ nezaplatil cenu za poskytované služby v termíne splatnosti, Ján Galbáč xxxxx.sk najskôr upozorní užívateľa v zvyčajne druhý pracovný deň po splatnosti na túto skutočnosť nespoplatnenou upomienkou, predovšetkým formou SMS správy na kontaktné telefóne číslo alebo e-mail na kontaktnú e-mailovú adresu.

V prípade oneskorenia úhrady ceny služby spojeného s potrebou zaslania písomnej upomienky môže byť užívateľovi účtovaná sankcia vo forme zmluvnej pokuty, resp. sankčného poplatku vo výške podľa platnej Tarify.

Ak užívateľ neuhradí cenu za poskytované služby ani po uplynutí dodatočnej lehoty 10 dní od upozornenia má Ján Galbáč xxxxx.sk právo pristúpiť k obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania služieb. V takomto prípade môže dôjsť zároveň k účtovaniu poplatku za obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služieb vo výške podľa platnej tarify.

Ak užívateľ neuhradí cenu za poskytované služby ani do 45 dní po jej splatnosti, Ján Galbáč xxxxx.sk má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb. V prípade ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, Ján Galbáč xxxxx.sk má právo vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve alebo príslušnom dodatku s viazanosťou.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Vo všeobecnosti Ján Galbáč xxxxx.sk uplatňuje politiku upozornenia užívateľa na nezaplatenú službu dostatočný čas pred blokovaním služieb.